Apostles

ROCKO THE ZEALOT, Mixed Media on Canvas, 48x72in
Rocko The Zealot, Mixed Media on Canvas, 48 x 72in, 2018
Stipy Of Patmos, Mixed Media on Canvas, 48 x 72 in, 2018
Rolf The Pilgrim, Mixed Media on Canvas, 48 x 72 in, 2018
Link Son of Jonah, Mixed Media on Canvas, 48 x 72 in, 2018
Doubting Blue, Mixed Media on Canvas, 48 x 72 in, 2018
Toan Of Galilee, Mixed Media on Canvas, 48 x 72 in, 2018
Squidward Iscariot, Mixed Media on Canvas, 48 x 72 in, 2018
Prometheus son of Alphaeus, Mixed Media on Canvas, 48 x 72 in, 2018
Red From Bethsaida, Mixed Media on Canvas, 48 x 72 in, 2018
Sora The Gate Keeper, Mixed Media on Canvas, 48 x 72 in, 2018
Goku son of Zebedee, Mixed Media on Canvas, 48 x 72 in, 2018
Courage Son of Talamai, Mixed Media on Canvas, 48 x 72 in, 2018